Bajaj Khadak Warriors vs Tilathi Koiladi Mahindra Heroes

 • Series: Saptari Premier League 2018
 • Date & Time: July 17, 2018 11:00 AM NPT
 • Ground: Pabi School Ground
 • Player of the Match: Bivek Yadav


Tilathi Koiladi Mahindra Heroes 112/9 ( 20 Overs ) / ()
Bajaj Khadak Warriors 114/2 ( 16.5 Overs ) / ()

Bajaj Khadak Warriors won by 8 Wickets

 1. Man of the Match – Bivek Yadav

 2. Bajaj Khadak Warriors won by 8 Wickets

 3. 16.5- Deepak Bhujel to Harishankar – 1 Run

 4. 16.4- Deepak Bhujel to Bivek – 1 Run

 5. 16.3- Deepak Bhujel to Bivek – No Run

 6. 16.2- Deepak Bhujel to Bivek – FOUR !

 7. 16.1- Deepak Bhujel to Harishankar – 1 Run

 8. Khadak Warriors : 106/2 ( 16 Over ) , HariShankar Sah : 44*, Bibek Yadav : 34* , Divyanshu Malik : 2-0-10-0 , Ghanshyam : 4-0-25-1

 9. 15.6- Ghanshyam to Bivek – FOUR !

 10. 15.5- Ghanshyam to Bivek – No Run

 11. 15.4- Ghanshyam to Bivek – SIX ! over long on

 12. 15.3- Ghanshyam to Bivek – SIX !

 13. 15.2- Ghanshyam to Bivek – No Run

 14. 15.1- Ghanshyam to Bivek – No Run

 15. Khadak Warriors : 90/2 ( 15 Over ) , HariShankar Sah : 44*, Bibek Yadav : 22* , Divyanshu Malik : 2-0-10-0 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

 16. 14.6- Divyanshu to Harishankar – No Run

 17. 14.5- Divyanshu to Bivek – 1 Run

 18. 14.4- Divyanshu to Bivek – NO Run

 19. 14.3- Divyanshu to Harishankar – 1 RUn

 20. 14.2- Divyanshu to Bivek – 1 Run

 21. 14.1- Divyanshu to Harishankar – 1 Run

 22. Khadak Warriors : 86/2 ( 14 Over ) , HariShankar Sah : 42*, Bibek Yadav : 20* , Meenas Thapa : 2-0-31-0 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

 23. 13.6- Meenas Thapa to Bivek – SIX ! huge hit over Deep Mid-Wicket

 24. 13.5- Meenas Thapa to Harishankar – 1 Run

 25. 13.5- Meenas Thapa to Bivek – No Ball – 1 Bye

 26. 13.4- Meenas Thapa to Bivek – FOUR !

 27. 13.3- Meenas Thapa to Bivek – SIX ! over Deep Mid-Wicket

 28. 13.2- Meenas Thapa to Harishankar – 1 Run

 29. 13.1- Meenas Thapa to Harishankar – No Run

 30. Khadak Warriors : 64/2 ( 13 Over ) , HariShankar Sah : 40*, Bibek Yadav : 2* , Divyanshu Malik : 1-0-6-0 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

 31. 12.6- Divyanshu to Harishankar – 1 RUn

 32. 12.5- Divyanshu to Bivek – FREE HIT – 1 Leg Bye

 33. 12.5- Divyanshu to Harishankar – 1 Run ( No Ball )

 34. 12.4- Divyanshu to Harishankar – 2 Runs

 35. 12.3- Divyanshu to Harishankar – No Run

 36. 12.2- Divyanshu to Harishankar – No Run

 37. 12.1- Divyanshu to Bivek – 1 Run

 38. Khadak Warriors : 57/2 ( 12 Over ) , HariShankar Sah : 36*, Bibek Yadav : 1* , Ghanshyam : 3-0-9-1 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

 39. 11.6- Samshad to Harishankar – 2 Runs

 40. 11.5- Samshad to Bivek – 1 Run

 41. 11.4- Samshad to Bivek -No Run

 42. 11.3- Samshad to Bivek – No Run

 43. 11.2- Samshad to Harishankar – 1 Run

 44. 11.1- Samshad to Harishankar – No Run

 45. Khadak Warriors : 54/2 ( 11 Over ) , HariShankar Sah : 33*, Bibek Yadav : 0* , Ghanshyam : 3-0-9-1 , Samshad Sheikh : 2-0-10-0

 46. 10.6- Ghanshyam to Bivek Yadav – No Run

 47. 10.5- Ghanshyam to Harishankar – 1 Run

 48. 10.4- Ghanshyam to Harishankar – No Run

 49. 10.3- Ghanshyam to Hasim – WICKET ! caught at Mid on

 50. 10.2- Ghanshyam to Hasim – No Run

 51. 10.1- Ghanshyam to Harishankar – 1 Run

 52. Khadak Warriors : 50/1 ( 10 Over ) , HariShankar Sah : 31*, Hasim Ansari : 15* , Ghanshyam : 2-0-7-0 , Samshad Sheikh : 2-0-10-0

 53. 9.6- Samshad to Hasim – No Run

 54. 9.5- Samshad to Hasim – No Run

 55. 9.4- Samshad to Hari – 1 Run

 56. 9.3- Samshad to Hari – FOUR !

 57. 9.2- Samshad to Hari – No Run

 58. 9.1- Samshad to Hasim – 1 Run

 59. Khadak Warriors : 45/1 ( 9 Over ) , HariShankar Sah : 26*, Hasim Ansari : 15* , Ghanshyam : 2-0-7-0 , Samshad Sheikh : 1-0-4-0

 60. 8.6- Ghanshyam to Hasim – 1 Run

 61. 8.5- Ghanshyam to Hasim – No Run

 62. 8.4- Ghanshyam to HariShankar – 1 Run

 63. 8.3- Ghanshyam to HariShankar – No Run

 64. 8.2- Ghanshyam to HariShankar – No Run

 65. 8.1- Ghanshyam to HariShankar – No Run

 66. Khadak Warriors : 43/1 ( 8 Over ) , HariShankar Sah : 25*, Hasim Ansari : 14* , Ghanshyam : 1-0-5-0 , Samshad Sheikh : 1-0-4-0

 67. 7.6- Samshad Sheikh to Hasim – No Run

 68. 7.5- Samshad Sheikh to Hari – 1 Run

 69. 7.4- Samshad Sheikh to Hasim – 1 Run

 70. 7.3- Samshad Sheikh to Harishankar – 1 Run

 71. 7.2- Samshad Sheikh to Hasim Ansari – 1 Run

 72. 7.1- Samshad Sheikh to Hasim Ansari – No Run

 73. Khadak Warriors : 39/1 ( 7 Over ) , HariShankar Sah : 23*, Hasim Ansari : 12* , Ghanshyam : 1-0-5-0 , Rashid Khan : 2-0-13-0

 74. 6.6- Ghanshyam Sah to Hari – 1 Run

 75. 6.5- Ghanshyam Sah to Hari – No Run

 76. 6.4- Ghanshyam Sah to Hasim – 1 Run

 77. 6.3- Ghanshyam Sah to Hasim – No Run

 78. 6.2- Ghanshyam Sah to Hasim – No Run

 79. 6.1- Ghanshyam Sah to HariShankar – WIDE ! & 1 Run

 80. Khadak Warriors : 34/1 ( 6 Over ) , HariShankar Sah : 22*, Hasim Ansari : 10* , Mehboob Alam : 3-0-11-1 , Rashid Khan : 2-0-13-0

 81. 5.6- Rashid to Hasim – No Run

 82. 5.5- Rashid to Hasim – No Run

 83. 5.4- Rashid to Hasim – SIX ! over Deep Mid-Wicket

 84. 5.3- Rashid to Hasim – No Run

 85. 5.2- Rashid to HariShankar – 1 Run

 86. 5.1- Rashid to HariShankar – FOUR !

 87. Khadak Warriors : 23/1 ( 5 Over ) , HariShankar Sah : 17*, Hasim Ansari : 4* , Mehboob Alam : 3-0-11-1 , Meenas Thapa : 1-0-10-0

 88. 4.6- Mehboob to Hasim Ansari – FOUR !

 89. 4.5- Mehboob to Hasim Ansari – No Run

 90. 4.4- Mehboob to Hasim Ansari – No Run

 91. 4.3- Mehboob to Hasim Ansari – No Run

 92. 4.2- Mehboob to Gunanand – WICKET ! brilliant catch at long off boundary by Meenas Thapa

 93. 4.2- Mehboob to Gunanand – WIDE !

 94. 4.1- Mehboob to Gunanand – No Run

 95. Khadak Warriors : 18/0 ( 4 Over ) , HariShankar Sah : 17*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 2-0-6-0 , Meenas Thapa : 1-0-10-0

 96. 3.6- Meenas to Hari Shankar – No Run

 97. 3.5- Meenas to Hari Shankar – No Run

 98. 3.4- Meenas to Hari Shankar – FOUR !

 99. 3.3- Meenas to Hari Shankar – No Run

 100. 3.2- Meenas to Hari Shankar – SIX ! over long on

 101. 3.1- Meenas Thapa to Hari Shankar – No Run

 102. Khadak Warriors : 8/0 ( 3 Over ) , HariShankar Sah : 7*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 2-0-6-0 , Rashid Khan : 1-0-2-0

 103. 2.6- Mehboob to Harishankar – 1 Run

 104. 2.5- Mehboob to Harishankar – No Run

 105. 2.4- Mehboob to Harishankar – FOUR !

 106. 2.3- Mehboob to Harishankar – No Run

 107. 2.2- Mehboob to Harishankar – No Run

 108. 2.1- Mehboob to Harishankar – No Run

 109. Khadak Warriors : 3/0 ( 2 Over ) , HariShankar Sah : 2*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 1-0-1-0 , Rashid Khan : 1-0-2-0

 110. 1.6- Rashid Khan to Gunanand – No Run

 111. 1.5- Rashid Khan to Gunanand – No Run

 112. 1.4- Rashid Khan to Gunanand – No Run

 113. 1.3- Rashid Khan to Gunanand – FREE HIT , No Run

 114. 1.3- Rashid Khan to HariShankar – 1 Run

 115. 1.2- Rashid Khan to HariShankar – No Run

 116. 1.1- Rashid Khan to HariShankar – No Run

 117. Khadak Warriors : 1/0 ( 1 Over ) , HariShankar Sah : 1*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 1-0-1-0

 118. Tilathi Koiladi : 112/9 ( 20 Overs )

 119. 19.6- Bibek to Abhya – NO Run

 120. 19.5- Bibek to Divyanshu – WICKET !

 121. 19.4- Bibek to Abhay – 1 Run

 122. 19.3- Bibek to Abhay Thapa – 2 Run

 123. 19.2- Bibek to Divyansh Malik – 1 Run

 124. 19.1- Bibek to Samshad – WICKET ! bowled him

 125. Tilathi Koiladi : 108/7 ( 19 Over ) Abhay Thapa : 1* , Samshad Sheikh : 22* , Upendra : 4-0-26-2 , Bibek Yadav : 3-0-21-0

 126. 18.6- Upendra to Samshad – 1 Run

 127. 18.5- Upendra to Samshad – SIX !

 128. 18.4- Upendra to Abhay Thapa – 1 Run

 129. 18.3- Upendra to Bikash – WICKET ! stumping

 130. 18.2- Upendra to Bikash – No Run

 131. 18.1- Upendra to Bikash – No Run

 132. Tilathi Koiladi : 100/6 ( 18 Over ) Bikash Das : 16* , Samshad Sheikh : 16* , Gomanand Amath : 4-0-20-2 , Bibek Yadav : 3-0-21-0

 133. 17.4 Bibek to Samshad – No Run

 134. 17.3 Bibek to Bikash – 1 Run

 135. 17.2 Bibek to Samshad – 1 Run

 136. 17.1- Bibek to Bikash – 1 Run

 137. 17.1- Bibek to Bikash – WIDE !

 138. Tilathi Koiladi : 92/6 ( 17 Over ) Bikash Das : 14* , Samshad Sheikh : 11* , Gomanand Amath : 4-0-20-2 , Bibek Yadav : 2-0-13-0

 139. 16.5- Gunanand to Bikash – FOUR !

 140. Tilathi Koiladi : 86/6 ( 16 Over ) Bikash Das : 9* , Samshad Sheikh : 10* , Puspa Thapa : 4-0-18-2 , Bibek Yadav : 2-0-13-0

 141. 14.6- Bibek to Samshad – No Run

 142. 14.5- Bibek to Samshad – WIDE ! again

 143. 14.5- Bibek to Samshad – WIDE !

 144. 14.4- Bibek to Samshad – 1 Run

 145. 14.3- Bibek to Samshad – No Run

 146. 14.2- Bibek to Samshad – No Run

 147. 14.1- Bibek to Samshad – No Run

 148. Tilathi Koiladi : 82/6 ( 14 Over ) Bikash Das : 9* , Samshad Sheikh : 9* , Puspa Thapa : 4-0-18-2 , Hari Shankar Sah : 4-0-19-1

 149. 13.6- Puspa to Samshad – 1 Run

 150. 13.5- Puspa to Bikash – 1 Run

 151. 13.4- Puspa to Bikash – No Run

 152. 13.4- Puspa to Bikash – WIDE !

 153. 13.3- Puspa to Bikash – No Run

 154. 13.2- Puspa to Bikash – No Run

 155. 13.1- Puspa to Bikash – SIX ! over long on

 156. Tilathi Koiladi : 73/6 ( 13 Over ) Bikash Das : 2* , Samshad Sheikh 8* , Puspa Thapa : 3-0-9-2 , Hari Shankar Sah : 4-0-19-1

 157. 12.6- Hari Shankar to Samshad – 2 Runs

 158. 12.5- Hari Shankar to Samshad – No Run

 159. 12.4- Hari Shankar to Samshad – No Run

 160. 12.3- Hari Shankar to Samshad – FOUR !

 161. 12.2- Hari Shankar to Bikash – 1 Run

 162. 12.1- Hari Shankar to Samshad – 1 Run

 163. Tilathi Koiladi : 65/6 ( 12 Over ) Bikash Das : 1* , Samshad Sheikh 1* , Puspa Thapa : 3-0-9-2 , Hari Shankar Sah : 3-0-11-1

 164. 11.6- Puspa to Bikash – 1 Run

 165. 11.5- Puspa to Samshad Sheikh – 1 Run

 166. 11.4- Puspa to Rahul – WICKET ! caught & bowled

 167. 11.3- Puspa to Rahul – NO Run

 168. 11.2- Puspa to Bikash – 1 Run

 169. 11.1- Puspa to Rahul – 1 RUn

 170. Tilathi Koiladi : 62/5 ( 11 Over ) Bikash Das : 0* , Rahul Mandal : 29* , Puspa Thapa : 2-0-6-1 , Hari Shankar Sah : 3-0-11-1

 171. 10.6- HariShankar to Bikash – No Run

 172. 10.5- HariShankar to Bikash – No Run

 173. 10.4- HariShankar to Bikash – No Run

 174. 10.3- HariShankar to Rahul – 1 Run

 175. 10.2- HariShankar to Rahul – FOUR !

 176. 10.1- HariShankar to Rahul – No Run

 177. Tilathi Koiladi : 57/5 ( 10 Over ) Bikash Das : 0* , Rahul Mandal : 24* , Puspa Thapa : 2-0-6-1 , Hari Shankar Sah : 2-0-6-1

 178. 9.6- Puspa to Bikash Das – No Run

 179. 9.5- Puspa to Ghanshyam – WICKET ! caught at Long on

 180. 9.4- Puspa to Rahul – 1 Run

 181. 9.3- Puspa to Rahul – No Run

 182. 9.2- Puspa to Rahul – No Run

 183. 9.1- Puspa to Ghanshyam – 1 Run

 184. 8.6- Hari to Ghanshyam – No Run

 185. 8.5- Hari to Ghanshyam – No Run

 186. 8.4- Hari to Ghanshyam – No Run

 187. 8.3- Hari to Rahul – 1 Run

 188. 8.2- Hari to Ghanshyam Sah – 1 Leg Bye

 189. 8.1- Hari to Meenas – WICKET ! bowled him

 190. 8.1- Hari to Meenas – WIDE !

 191. Tilathi Koiladi : 50/3 ( 9 Over ) Meenas Thapa : 18* , Rahul Mandal : 22* , Puspa Thapa : 1-0-4-0 , Hari Shankar Sah : 1-0-2-0

 192. 7.6- Puspa Thapa to Meenas – 1 Run

 193. 7.5- Puspa Thapa to Meenas – No Run

 194. 7.4- Puspa Thapa to Rahul – 1 Run

 195. 7.3- Puspa Thapa to Rahul – No Run

 196. 7.2- Puspa Thapa to Meenas – 1 Run

 197. 7.1- Puspa Thapa to Meenas – No Run

 198. Tilathi Koiladi : 46/3 ( 8 Over ) Meenas Thapa : 15* , Rahul Mandal : 21* , Bibek Yadav : 1-0-9-0 , Hari Shankar Sah : 1-0-2-0

 199. 6.2- Hari Shankar Sah to Meenas – No Run

 200. 6.1- Hari Shankar Sah to Meenas – No Run

 201. Tilathi Koiladi : 43/3 ( 7 Over ) Meenas Thapa : 14* , Rahul Mandal : 20* , Bibek Yadav : 1-0-9-0 , Upendra Roy : 3-0-19-1

 202. 6.6- Bibek Yadav to Rahul – SIX ! over Long On

 203. 6.6- Bibek Yadav to Rahul – WIDE !

 204. 6.5- Bibek Yadav to Rahul – No Run

 205. 6.4- Bibek Yadav to Rahul – No Run

 206. 6.3- Bibek Yadav to Rahul – No Run

 207. 6.2- Bibek Yadav to Meenas – 1 Run

 208. 6.1- Bibek Yadav to Rahul – 1 Run

 209. Tilathi Koiladi : 34/3 ( 6 Over ) Meenas Thapa : 13* , Rahul Mandal : 13* , Gomananda Amatya : 3-0-14-2 , Upendra Roy : 3-0-19-1

 210. 5.6- Upendra to Meenas – FOUR !

 211. 5.5- Upendra to Rahul – 1 Run

 212. 5.4- Upendra to Meenas – 1 Run

 213. 5.3- Upendra to Meenas – No Run

 214. 5.3- Upendra to Meenas – WIDE !

 215. 5.2- Upendra to Meenas – 2 Runs

 216. 5.1- Upendra to Rahul – 1 Run

 217. Tilathi Koiladi : 24/3 ( 5 Over ) Meenas Thapa : 6* , Rahul Mandal : 11* , Gomananda Amatya : 3-0-14-2 , Upendra Roy : 2-0-9-1

 218. 4.6- Gomanand to Meenas – SIX ! over long on

 219. 4.5- Gomanand to Meenas – No Run

 220. 4.4- Gomanand to Meenas – No Run

 221. 4.3- Gomanand to Meenas – No Run

 222. 4.2- Gomanand to Meenas – No Run

 223. 4.1- Gomanand to Rahul – 1 Run

 224. Tilathi Koiladi : 17/3 ( 4 Over ) Meenas Thapa : 0* , Rahul Mandal : 10* , Gomananda Amatya : 2-0-7-2 , Upendra Roy : 2-0-9-1

 225. 3.6- Upendra to Rahul – 1 Run

 226. 3.5- Upendra to Meenas – 1 Leg Bye

 227. 3.4- Upendra to Meenas – No Run

 228. 3.3- Upendra Roy to Rashid Khan – WICKET , caught behind

 229. 2.3- Gomananda to Rashid Khan – No Run

 230. 2.2- Gomananda to Rashid Khan – No Run

 231. 2.2- Gomananda to Rashid Khan – WIDE !

 232. 2.1- Gomananda to Amit – WICKET ! caught at short cover

 233. Tilathi Koiladi : 11/1 ( 2 Over ) , Amit Yadav : 2* , Rahul Mandal : 7* , Gomananda Amatya : 1-0-4-1 , Upendra Roy : 1-0-7-0

 234. 1.6- Upendra to Amit – 1 Run

 235. 1.6- Upendra to Amit – WIDE !

 236. 1.5- Upendra to Amit – No Run

 237. 1.4- Upendra to Amit – No Run

 238. 1.3- Upendra Roy to Rahul – 1 Run

 239. 1.2- Upendra Roy to Rahul – No Run

 240. 1.1- Upendra Roy to Rahul – FOUR !

 241. Tilathi Koiladi : 4/1 ( 1 Over ) , Amit Yadav : 1* , Rahul Mandal : 2* , Gomananda Amatya : 1-0-4-1

 242. 0.6- Gomananda to Rahul – 1 Run

 243. 0.5- Gomananda to Rahul – No Run

 244. 0.4- Gomananda to Amit Yadav – 1 Run

 245. Last Wicket – Mehboob Alam ( 0 )

 246. 0.3- Gomananda to Mehboob Alam – WICKET ! caught at cover

 247. 0.3- Gomananda to Mehboob Alam – WIDE !

 248. 0.2- Gomananda Amatya to Rahul Mandal – 1 Run

 249. 0.1- Gomananda Amatya to Rahul Mandal – No Run

 250. Tilathi Koiladi :
  Mehboob Alam ( c ) , Ankit Yadv, Ghanshyam Shah, Rahul Mandal, BIkash Das, Avay Thapa Magar, Divyanshu Malik , Rashid Khan, Shamsad SHeikh, Minas Thapa, Deepa Bhujel ( Not in 11 – Puskar Jha, Puspendra Jha, Raj Roy )

  Bajaj Khadak Warriors :
  Bibek Yadav ( c ), Prashant Rai , Hasim Ansari, Puspa Thapa, Firdosh Ansari, Hari Shankar Sah, Jay Chaudhary, Gomanand Amath, Gunanand Ray, Upendra Ray , Aashish Jha ( Not in XI – Umashankar Yadav, Nabin Mandal, Prashant Singh )

 251. Toss – Tilathi Koiladi ( Bat )

Bajaj Khadak Warriors won by 8 Wickets

Tilathi Koiladi Mahindra Heroes 1st Inningss

112/9 ( 20 Overs )/ ()

 • Batsman
 • R
 • B
 • 4s
 • 6s
 • SR
 • Rahul Mandal
 • 30
 • 34
 • 2
 • 1
 • 88.24
 • c * b Puspa Thapa
 • Mehboob Alam
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0.00
 • c Gunanand b Gomananda
 • Amit Yadav
 • 2
 • 5
 • 0
 • 0
 • 40.00
 • c Firdosh b Gomananda
 • Rashid Khan
 • 1
 • 5
 • 0
 • 0
 • 20.00
 • c Prashant b Upendra
 • Meenas Thapa
 • 18
 • 21
 • 1
 • 1
 • 85.71
 • b HariShankar
 • Ghanshyam Sah
 • 2
 • 6
 • 33.33
 • c Bivek b Puspa
 • Bikash Das
 • 16
 • 21
 • 1
 • 1
 • 76.19
 • st Prashant+ b Upendra
 • Smasad Sheikh
 • 22
 • 22
 • 2
 • 1
 • 100.00
 • c Prashant+ b Bivek
 • Abhay Thapa
 • 4
 • 4
 • 100.00
 • not out
 • Divyanshu Malik
 • 1
 • 2
 • 50.00
 • c Gunanand b Bivek
 • Deepak Bujhel
 • 0
 • 0
 • not out
 • Extras
 • ( w 12 , lbye 4 ) 16 ( )
 • Total
 • 112/9 ( 20 Overs )/ ()

Fall of Wickets

1/2 ( 0.3 , Mehboob ) , 2/11 ( 2.1, Amit ) , 3/15 ( 3.3, Rashid Khan ) , 4/52 ( 9.1, Minaas Thapa ) , 5/57 ( 10.5, Ghanshyam ) , 6/64 ( 12.4, Divyanshu ) , 7/100 ( 18.4, Bikash ) , 8/108 ( 19.1, Samshad ) , 9/112 ( 19.5, Divyanshu )

Did Not Bat

 • Bowler
 • O
 • M
 • R
 • W
 • ECO
 • Gomananda Amatya
 • 4
 • 0
 • 20
 • 2
 • 5.00
 • Upendra Roy
 • 4
 • 0
 • 26
 • 2
 • 6.50
 • Bivek Yadav
 • 4
 • 0
 • 25
 • 2
 • 6.25
 • Hari Shankar Sah
 • 4
 • 0
 • 19
 • 1
 • 4.75
 • Puspa Thapa
 • 4
 • 0
 • 18
 • 2
 • 4.50

Bajaj Khadak Warriors 2nd Innings

114/2 ( 16.5 Overs )/ ()

 • Batsman
 • R
 • B
 • 4s
 • 6s
 • SR
 • Harishankar Sah
 • 47
 • 53
 • 4
 • 1
 • 88.68
 • not out
 • Gunanand Ray
 • 0
 • 7
 • 0.00
 • c Meenas b Mehboob
 • Hasim Ansari
 • 16
 • 23
 • 1
 • 1
 • 69.57
 • c Mehboob b Ghanshyam
 • Bivek Yadav
 • 42
 • 22
 • 2
 • 5
 • 190.91
 • not out
 • Prashant Rai
 • dnb
 • Puspa Thapa
 • dnb
 • Firdosh Ansari
 • dnb
 • Jay Chaudhary
 • dnb
 • Gomanand Amath
 • dnb
 • Upendra Roy
 • dnb
 • Aashish Jha
 • dnb
 • Extras
 • 9 ( w 3 , nb 5 , lbye 1 ) ( )
 • Total
 • 114/2 ( 16.5 Overs )/ ()

Fall of Wickets

1/19 ( 4.2, Gunanand ) , 2/52 ( 10.3, Hasim )

Did Not Bat

 • Bowler
 • O
 • M
 • R
 • W
 • ECO
 • Mehboob Alam
 • 3
 • 0
 • 11
 • 1
 • 3.67
 • Rashid Khan
 • 2
 • 0
 • 13
 • 0
 • 6.50
 • Meenas Thapa
 • 2
 • 0
 • 32
 • 0
 • 16.00
 • Ghanshyam Sah
 • 4
 • 0
 • 25
 • 1
 • 6.25
 • Smshad Sheikh
 • 3
 • 0
 • 14
 • 0
 • 4.67
 • Divyanshu Malik
 • 2
 • 0
 • 10
 • 0
 • 5.00
 • Dipak Bhujel
 • 0.5
 • 0
 • 7
 • 0
 • 14.00

Match Info

 • MatchBajaj Khadak Warriors vs Tilathi Koiladi Mahindra Heroes
 • DateJuly 17, 2018 11:00 AM NPT
 • TossTilathi Koiladi ( Bat )
 • VenueThe Wanderers Stadium, Johannesburg
 • UmpiresRahul Singh , Buddhi Bahadur Pradhan
 • Mehboob Alam ( c ) , Ankit Yadv, Ghanshyam Shah, Rahul Mandal, BIkash Das, Avay Thapa Magar, Divyanshu Malik , Rashid Khan, Shamsad SHeikh, Minas Thapa, Deepa Bhujel ( Not in 11 - Puskar Jha, Puspendra Jha, Raj Roy )
 • Bibek Yadav ( c ), Prashant Rai , Hasim Ansari, Puspa Thapa, Firdosh Ansari, Hari Shankar Sah, Jay Chaudhary, Gomanand Amath, Gunanand Ray, Upendra Ray , Aashish Jha ( Not in XI - Umashankar Yadav, Nabin Mandal, Prashant Singh )