Man of the Match – Bivek Yadav

  Bajaj Khadak Warriors won by 8 Wickets

  16.5- Deepak Bhujel to Harishankar – 1 Run

  16.4- Deepak Bhujel to Bivek – 1 Run

  16.3- Deepak Bhujel to Bivek – No Run

  16.2- Deepak Bhujel to Bivek – FOUR !

  16.1- Deepak Bhujel to Harishankar – 1 Run

  Khadak Warriors : 106/2 ( 16 Over ) , HariShankar Sah : 44*, Bibek Yadav : 34* , Divyanshu Malik : 2-0-10-0 , Ghanshyam : 4-0-25-1

  15.6- Ghanshyam to Bivek – FOUR !

  15.5- Ghanshyam to Bivek – No Run

  15.4- Ghanshyam to Bivek – SIX ! over long on

  15.3- Ghanshyam to Bivek – SIX !

  15.2- Ghanshyam to Bivek – No Run

  15.1- Ghanshyam to Bivek – No Run

  Khadak Warriors : 90/2 ( 15 Over ) , HariShankar Sah : 44*, Bibek Yadav : 22* , Divyanshu Malik : 2-0-10-0 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

  14.6- Divyanshu to Harishankar – No Run

  14.5- Divyanshu to Bivek – 1 Run

  14.4- Divyanshu to Bivek – NO Run

  14.3- Divyanshu to Harishankar – 1 RUn

  14.2- Divyanshu to Bivek – 1 Run

  14.1- Divyanshu to Harishankar – 1 Run

  Khadak Warriors : 86/2 ( 14 Over ) , HariShankar Sah : 42*, Bibek Yadav : 20* , Meenas Thapa : 2-0-31-0 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

  13.6- Meenas Thapa to Bivek – SIX ! huge hit over Deep Mid-Wicket

  13.5- Meenas Thapa to Harishankar – 1 Run

  13.5- Meenas Thapa to Bivek – No Ball – 1 Bye

  13.4- Meenas Thapa to Bivek – FOUR !

  13.3- Meenas Thapa to Bivek – SIX ! over Deep Mid-Wicket

  13.2- Meenas Thapa to Harishankar – 1 Run

  13.1- Meenas Thapa to Harishankar – No Run

  Khadak Warriors : 64/2 ( 13 Over ) , HariShankar Sah : 40*, Bibek Yadav : 2* , Divyanshu Malik : 1-0-6-0 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

  12.6- Divyanshu to Harishankar – 1 RUn

  12.5- Divyanshu to Bivek – FREE HIT – 1 Leg Bye

  12.5- Divyanshu to Harishankar – 1 Run ( No Ball )

  12.4- Divyanshu to Harishankar – 2 Runs

  12.3- Divyanshu to Harishankar – No Run

  12.2- Divyanshu to Harishankar – No Run

  12.1- Divyanshu to Bivek – 1 Run

  Khadak Warriors : 57/2 ( 12 Over ) , HariShankar Sah : 36*, Bibek Yadav : 1* , Ghanshyam : 3-0-9-1 , Samshad Sheikh : 3-0-13-1

  11.6- Samshad to Harishankar – 2 Runs

  11.5- Samshad to Bivek – 1 Run

  11.4- Samshad to Bivek -No Run

  11.3- Samshad to Bivek – No Run

  11.2- Samshad to Harishankar – 1 Run

  11.1- Samshad to Harishankar – No Run

  Khadak Warriors : 54/2 ( 11 Over ) , HariShankar Sah : 33*, Bibek Yadav : 0* , Ghanshyam : 3-0-9-1 , Samshad Sheikh : 2-0-10-0

  10.6- Ghanshyam to Bivek Yadav – No Run

  10.5- Ghanshyam to Harishankar – 1 Run

  10.4- Ghanshyam to Harishankar – No Run

  10.3- Ghanshyam to Hasim – WICKET ! caught at Mid on

  10.2- Ghanshyam to Hasim – No Run

  10.1- Ghanshyam to Harishankar – 1 Run

  Khadak Warriors : 50/1 ( 10 Over ) , HariShankar Sah : 31*, Hasim Ansari : 15* , Ghanshyam : 2-0-7-0 , Samshad Sheikh : 2-0-10-0

  9.6- Samshad to Hasim – No Run

  9.5- Samshad to Hasim – No Run

  9.4- Samshad to Hari – 1 Run

  9.3- Samshad to Hari – FOUR !

  9.2- Samshad to Hari – No Run

  9.1- Samshad to Hasim – 1 Run

  Khadak Warriors : 45/1 ( 9 Over ) , HariShankar Sah : 26*, Hasim Ansari : 15* , Ghanshyam : 2-0-7-0 , Samshad Sheikh : 1-0-4-0

  8.6- Ghanshyam to Hasim – 1 Run

  8.5- Ghanshyam to Hasim – No Run

  8.4- Ghanshyam to HariShankar – 1 Run

  8.3- Ghanshyam to HariShankar – No Run

  8.2- Ghanshyam to HariShankar – No Run

  8.1- Ghanshyam to HariShankar – No Run

  Khadak Warriors : 43/1 ( 8 Over ) , HariShankar Sah : 25*, Hasim Ansari : 14* , Ghanshyam : 1-0-5-0 , Samshad Sheikh : 1-0-4-0

  7.6- Samshad Sheikh to Hasim – No Run

  7.5- Samshad Sheikh to Hari – 1 Run

  7.4- Samshad Sheikh to Hasim – 1 Run

  7.3- Samshad Sheikh to Harishankar – 1 Run

  7.2- Samshad Sheikh to Hasim Ansari – 1 Run

  7.1- Samshad Sheikh to Hasim Ansari – No Run

  Khadak Warriors : 39/1 ( 7 Over ) , HariShankar Sah : 23*, Hasim Ansari : 12* , Ghanshyam : 1-0-5-0 , Rashid Khan : 2-0-13-0

  6.6- Ghanshyam Sah to Hari – 1 Run

  6.5- Ghanshyam Sah to Hari – No Run

  6.4- Ghanshyam Sah to Hasim – 1 Run

  6.3- Ghanshyam Sah to Hasim – No Run

  6.2- Ghanshyam Sah to Hasim – No Run

  6.1- Ghanshyam Sah to HariShankar – WIDE ! & 1 Run

  Khadak Warriors : 34/1 ( 6 Over ) , HariShankar Sah : 22*, Hasim Ansari : 10* , Mehboob Alam : 3-0-11-1 , Rashid Khan : 2-0-13-0

  5.6- Rashid to Hasim – No Run

  5.5- Rashid to Hasim – No Run

  5.4- Rashid to Hasim – SIX ! over Deep Mid-Wicket

  5.3- Rashid to Hasim – No Run

  5.2- Rashid to HariShankar – 1 Run

  5.1- Rashid to HariShankar – FOUR !

  Khadak Warriors : 23/1 ( 5 Over ) , HariShankar Sah : 17*, Hasim Ansari : 4* , Mehboob Alam : 3-0-11-1 , Meenas Thapa : 1-0-10-0

  4.6- Mehboob to Hasim Ansari – FOUR !

  4.5- Mehboob to Hasim Ansari – No Run

  4.4- Mehboob to Hasim Ansari – No Run

  4.3- Mehboob to Hasim Ansari – No Run

  4.2- Mehboob to Gunanand – WICKET ! brilliant catch at long off boundary by Meenas Thapa

  4.2- Mehboob to Gunanand – WIDE !

  4.1- Mehboob to Gunanand – No Run

  Khadak Warriors : 18/0 ( 4 Over ) , HariShankar Sah : 17*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 2-0-6-0 , Meenas Thapa : 1-0-10-0

  3.6- Meenas to Hari Shankar – No Run

  3.5- Meenas to Hari Shankar – No Run

  3.4- Meenas to Hari Shankar – FOUR !

  3.3- Meenas to Hari Shankar – No Run

  3.2- Meenas to Hari Shankar – SIX ! over long on

  3.1- Meenas Thapa to Hari Shankar – No Run

  Khadak Warriors : 8/0 ( 3 Over ) , HariShankar Sah : 7*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 2-0-6-0 , Rashid Khan : 1-0-2-0

  2.6- Mehboob to Harishankar – 1 Run

  2.5- Mehboob to Harishankar – No Run

  2.4- Mehboob to Harishankar – FOUR !

  2.3- Mehboob to Harishankar – No Run

  2.2- Mehboob to Harishankar – No Run

  2.1- Mehboob to Harishankar – No Run

  Khadak Warriors : 3/0 ( 2 Over ) , HariShankar Sah : 2*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 1-0-1-0 , Rashid Khan : 1-0-2-0

  1.6- Rashid Khan to Gunanand – No Run

  1.5- Rashid Khan to Gunanand – No Run

  1.4- Rashid Khan to Gunanand – No Run

  1.3- Rashid Khan to Gunanand – FREE HIT , No Run

  1.3- Rashid Khan to HariShankar – 1 Run

  1.2- Rashid Khan to HariShankar – No Run

  1.1- Rashid Khan to HariShankar – No Run

  Khadak Warriors : 1/0 ( 1 Over ) , HariShankar Sah : 1*, Gunanand Roy : 0* , Mehboob Alam : 1-0-1-0

  Tilathi Koiladi : 112/9 ( 20 Overs )

  19.6- Bibek to Abhya – NO Run

  19.5- Bibek to Divyanshu – WICKET !

  19.4- Bibek to Abhay – 1 Run

  19.3- Bibek to Abhay Thapa – 2 Run

  19.2- Bibek to Divyansh Malik – 1 Run

  19.1- Bibek to Samshad – WICKET ! bowled him

  Tilathi Koiladi : 108/7 ( 19 Over ) Abhay Thapa : 1* , Samshad Sheikh : 22* , Upendra : 4-0-26-2 , Bibek Yadav : 3-0-21-0

  18.6- Upendra to Samshad – 1 Run

  18.5- Upendra to Samshad – SIX !

  18.4- Upendra to Abhay Thapa – 1 Run

  18.3- Upendra to Bikash – WICKET ! stumping

  18.2- Upendra to Bikash – No Run

  18.1- Upendra to Bikash – No Run

  Tilathi Koiladi : 100/6 ( 18 Over ) Bikash Das : 16* , Samshad Sheikh : 16* , Gomanand Amath : 4-0-20-2 , Bibek Yadav : 3-0-21-0

  17.4 Bibek to Samshad – No Run

  17.3 Bibek to Bikash – 1 Run

  17.2 Bibek to Samshad – 1 Run

  17.1- Bibek to Bikash – 1 Run

  17.1- Bibek to Bikash – WIDE !

  Tilathi Koiladi : 92/6 ( 17 Over ) Bikash Das : 14* , Samshad Sheikh : 11* , Gomanand Amath : 4-0-20-2 , Bibek Yadav : 2-0-13-0

  16.5- Gunanand to Bikash – FOUR !

  Tilathi Koiladi : 86/6 ( 16 Over ) Bikash Das : 9* , Samshad Sheikh : 10* , Puspa Thapa : 4-0-18-2 , Bibek Yadav : 2-0-13-0

  14.6- Bibek to Samshad – No Run

  14.5- Bibek to Samshad – WIDE ! again

  14.5- Bibek to Samshad – WIDE !

  14.4- Bibek to Samshad – 1 Run

  14.3- Bibek to Samshad – No Run

  14.2- Bibek to Samshad – No Run

  14.1- Bibek to Samshad – No Run

  Tilathi Koiladi : 82/6 ( 14 Over ) Bikash Das : 9* , Samshad Sheikh : 9* , Puspa Thapa : 4-0-18-2 , Hari Shankar Sah : 4-0-19-1

  13.6- Puspa to Samshad – 1 Run

  13.5- Puspa to Bikash – 1 Run

  13.4- Puspa to Bikash – No Run

  13.4- Puspa to Bikash – WIDE !

  13.3- Puspa to Bikash – No Run

  13.2- Puspa to Bikash – No Run

  13.1- Puspa to Bikash – SIX ! over long on

  Tilathi Koiladi : 73/6 ( 13 Over ) Bikash Das : 2* , Samshad Sheikh 8* , Puspa Thapa : 3-0-9-2 , Hari Shankar Sah : 4-0-19-1

  12.6- Hari Shankar to Samshad – 2 Runs

  12.5- Hari Shankar to Samshad – No Run

  12.4- Hari Shankar to Samshad – No Run

  12.3- Hari Shankar to Samshad – FOUR !

  12.2- Hari Shankar to Bikash – 1 Run

  12.1- Hari Shankar to Samshad – 1 Run

  Tilathi Koiladi : 65/6 ( 12 Over ) Bikash Das : 1* , Samshad Sheikh 1* , Puspa Thapa : 3-0-9-2 , Hari Shankar Sah : 3-0-11-1

  11.6- Puspa to Bikash – 1 Run

  11.5- Puspa to Samshad Sheikh – 1 Run

  11.4- Puspa to Rahul – WICKET ! caught & bowled

  11.3- Puspa to Rahul – NO Run

  11.2- Puspa to Bikash – 1 Run

  11.1- Puspa to Rahul – 1 RUn

  Tilathi Koiladi : 62/5 ( 11 Over ) Bikash Das : 0* , Rahul Mandal : 29* , Puspa Thapa : 2-0-6-1 , Hari Shankar Sah : 3-0-11-1

  10.6- HariShankar to Bikash – No Run

  10.5- HariShankar to Bikash – No Run

  10.4- HariShankar to Bikash – No Run

  10.3- HariShankar to Rahul – 1 Run

  10.2- HariShankar to Rahul – FOUR !

  10.1- HariShankar to Rahul – No Run

  Tilathi Koiladi : 57/5 ( 10 Over ) Bikash Das : 0* , Rahul Mandal : 24* , Puspa Thapa : 2-0-6-1 , Hari Shankar Sah : 2-0-6-1

  9.6- Puspa to Bikash Das – No Run

  9.5- Puspa to Ghanshyam – WICKET ! caught at Long on

  9.4- Puspa to Rahul – 1 Run

  9.3- Puspa to Rahul – No Run

  9.2- Puspa to Rahul – No Run

  9.1- Puspa to Ghanshyam – 1 Run

  8.6- Hari to Ghanshyam – No Run

  8.5- Hari to Ghanshyam – No Run

  8.4- Hari to Ghanshyam – No Run

  8.3- Hari to Rahul – 1 Run

  8.2- Hari to Ghanshyam Sah – 1 Leg Bye

  8.1- Hari to Meenas – WICKET ! bowled him

  8.1- Hari to Meenas – WIDE !

  Tilathi Koiladi : 50/3 ( 9 Over ) Meenas Thapa : 18* , Rahul Mandal : 22* , Puspa Thapa : 1-0-4-0 , Hari Shankar Sah : 1-0-2-0

  7.6- Puspa Thapa to Meenas – 1 Run

  7.5- Puspa Thapa to Meenas – No Run

  7.4- Puspa Thapa to Rahul – 1 Run

  7.3- Puspa Thapa to Rahul – No Run

  7.2- Puspa Thapa to Meenas – 1 Run

  7.1- Puspa Thapa to Meenas – No Run

  Tilathi Koiladi : 46/3 ( 8 Over ) Meenas Thapa : 15* , Rahul Mandal : 21* , Bibek Yadav : 1-0-9-0 , Hari Shankar Sah : 1-0-2-0

  6.2- Hari Shankar Sah to Meenas – No Run

  6.1- Hari Shankar Sah to Meenas – No Run

  Tilathi Koiladi : 43/3 ( 7 Over ) Meenas Thapa : 14* , Rahul Mandal : 20* , Bibek Yadav : 1-0-9-0 , Upendra Roy : 3-0-19-1

  6.6- Bibek Yadav to Rahul – SIX ! over Long On

  6.6- Bibek Yadav to Rahul – WIDE !

  6.5- Bibek Yadav to Rahul – No Run

  6.4- Bibek Yadav to Rahul – No Run

  6.3- Bibek Yadav to Rahul – No Run

  6.2- Bibek Yadav to Meenas – 1 Run

  6.1- Bibek Yadav to Rahul – 1 Run

  Tilathi Koiladi : 34/3 ( 6 Over ) Meenas Thapa : 13* , Rahul Mandal : 13* , Gomananda Amatya : 3-0-14-2 , Upendra Roy : 3-0-19-1

  5.6- Upendra to Meenas – FOUR !

  5.5- Upendra to Rahul – 1 Run

  5.4- Upendra to Meenas – 1 Run

  5.3- Upendra to Meenas – No Run

  5.3- Upendra to Meenas – WIDE !

  5.2- Upendra to Meenas – 2 Runs

  5.1- Upendra to Rahul – 1 Run

  Tilathi Koiladi : 24/3 ( 5 Over ) Meenas Thapa : 6* , Rahul Mandal : 11* , Gomananda Amatya : 3-0-14-2 , Upendra Roy : 2-0-9-1

  4.6- Gomanand to Meenas – SIX ! over long on

  4.5- Gomanand to Meenas – No Run

  4.4- Gomanand to Meenas – No Run

  4.3- Gomanand to Meenas – No Run

  4.2- Gomanand to Meenas – No Run

  4.1- Gomanand to Rahul – 1 Run

  Tilathi Koiladi : 17/3 ( 4 Over ) Meenas Thapa : 0* , Rahul Mandal : 10* , Gomananda Amatya : 2-0-7-2 , Upendra Roy : 2-0-9-1

  3.6- Upendra to Rahul – 1 Run

  3.5- Upendra to Meenas – 1 Leg Bye

  3.4- Upendra to Meenas – No Run

  3.3- Upendra Roy to Rashid Khan – WICKET , caught behind

  2.3- Gomananda to Rashid Khan – No Run

  2.2- Gomananda to Rashid Khan – No Run

  2.2- Gomananda to Rashid Khan – WIDE !

  2.1- Gomananda to Amit – WICKET ! caught at short cover

  Tilathi Koiladi : 11/1 ( 2 Over ) , Amit Yadav : 2* , Rahul Mandal : 7* , Gomananda Amatya : 1-0-4-1 , Upendra Roy : 1-0-7-0

  1.6- Upendra to Amit – 1 Run

  1.6- Upendra to Amit – WIDE !

  1.5- Upendra to Amit – No Run

  1.4- Upendra to Amit – No Run

  1.3- Upendra Roy to Rahul – 1 Run

  1.2- Upendra Roy to Rahul – No Run

  1.1- Upendra Roy to Rahul – FOUR !

  Tilathi Koiladi : 4/1 ( 1 Over ) , Amit Yadav : 1* , Rahul Mandal : 2* , Gomananda Amatya : 1-0-4-1

  0.6- Gomananda to Rahul – 1 Run

  0.5- Gomananda to Rahul – No Run

  0.4- Gomananda to Amit Yadav – 1 Run

  Last Wicket – Mehboob Alam ( 0 )

  0.3- Gomananda to Mehboob Alam – WICKET ! caught at cover

  0.3- Gomananda to Mehboob Alam – WIDE !

  0.2- Gomananda Amatya to Rahul Mandal – 1 Run

  0.1- Gomananda Amatya to Rahul Mandal – No Run

  Tilathi Koiladi :
  Mehboob Alam ( c ) , Ankit Yadv, Ghanshyam Shah, Rahul Mandal, BIkash Das, Avay Thapa Magar, Divyanshu Malik , Rashid Khan, Shamsad SHeikh, Minas Thapa, Deepa Bhujel ( Not in 11 – Puskar Jha, Puspendra Jha, Raj Roy )

  Bajaj Khadak Warriors :
  Bibek Yadav ( c ), Prashant Rai , Hasim Ansari, Puspa Thapa, Firdosh Ansari, Hari Shankar Sah, Jay Chaudhary, Gomanand Amath, Gunanand Ray, Upendra Ray , Aashish Jha ( Not in XI – Umashankar Yadav, Nabin Mandal, Prashant Singh )

  Toss – Tilathi Koiladi ( Bat )