Nepal vs Dindigul Dragons Live Cricket Score, Commentary


Birat Raya September 19, 20174:25 pm

Dindigul Dragons 63 all out , Nepal won by 153 Runs. Congratulations !

Birat Raya September 19, 20174:24 pm
Gone , 10th Wicket for Nepal. Napolean ( 1) caught by Paras off Sagar Pun.
Birat Raya September 19, 20174:17 pm
End of 35, Sushil: 0.0.0.1.0.0
Dindigul Dragons: 63/9
Birat Raya September 19, 20174:14 pm
End of 34, Sagar: 0.W.0.0.0.0
Dindigul Dragons: 62/9
Birat Raya September 19, 20174:12 pm

OUT ! 9th Wicket for Nepal, Rathnam caught by Aarif at long on , 2nd wicket for Sagar. 62/9

Birat Raya September 19, 20174:07 pm
End of 32, Sagar: 0.1.0.W.0.0
Dindigul Dragons: 61/8
Birat Raya September 19, 20174:05 pm
Wicket ! 8th Down , Pranav Kumar bowld by Sagar Pun , He scored 8, 61/8
Birat Raya September 19, 20174:02 pm
End of 31, Basant: 1.0.4.1.0.0
Dindigul Dragons: 60/7
Birat Raya September 19, 20173:59 pm
End of 30, Sagar: 0.wd.0.0.0.wd.1.0
Dindigul Dragons: 54/7
Birat Raya September 19, 20173:55 pm
End of 29, Basant- 1.1.0.0.0.0
Dindigul Dragons: 51/7
Birat Raya September 19, 20173:52 pm
End of 28, Sagar Pun – 0.0.0.0.1.0
Dindigul Dragons: 49/7
Birat Raya September 19, 20173:49 pm
End of 27, Maiden Over by Basnt
Dindigul Dragons: 48/7
Birat Raya September 19, 20173:46 pm
End of 26, Sagar Pun – 0.1.0.0.1.1
Dindigul Dragons: 48/7
Birat Raya September 19, 20173:43 pm
End of 25, Basant: 0.0.0.0.1.0
Dindigul Dragons: 45/7
Birat Raya September 19, 20173:41 pm

Basant Regmi bowling his 1st over

Birat Raya September 19, 20173:39 pm
End of 24, Sandeep: 0.0.0.1.0.0
Dindigul Dragons: 44/7
Birat Raya September 19, 20173:37 pm
End of 23, Sushil Kandel ( 0.0.0.0.1.0 )
Dindigul Dragons: 43/7
Birat Raya September 19, 20173:35 pm
End of 22, Sandeep ( 0.2.0.0.0.2 )
Dindigul Dragons: 42/7
Birat Raya September 19, 20173:33 pm
End of 21st over , Sushil Kandel ( 0.0.0.0.0.1 )
Dindigul Dragons: 38/7
Birat Raya September 19, 20173:29 pm
Dindigul Dragons: 37/7 in 20 Overs
Sandeep: W.0.0.0.0.0
Birat Raya September 19, 20173:26 pm

Sandeep lamichhane strikes ! 7th gone, MD Asif ( 24 ) bowled .

Birat Raya September 19, 20173:23 pm
Dindigul Dragons: 37/6 in 19 Overs
Sushil: 0.0.0.0.1.0
Birat Raya September 19, 20173:20 pm
End of 18th over , Sandeep ( 1.0.0.0.0.0 )
Dindigul Dragons: 36/6
Birat Raya September 19, 20173:13 pm
Another Maiden over by Sushil.
Dindigul Dragons: 35/6 in 17 Overs
Birat Raya September 19, 20173:09 pm
Dindigul Dragons: 35/6 in 16 Overs
Birat Raya September 19, 20173:09 pm
Dindigul Dragons: 35/6 in 15 Overs
Birat Raya September 19, 20173:05 pm

Dindigul Dragons: 35/6 ( 14 Overs )

Birat Raya September 19, 20173:02 pm
End of 13th, Sushil Kandel ( 0.0.0.1.0.W )
Dindigul Dragons: 35/6
Birat Raya September 19, 20173:01 pm

Gone Gone 6th Gone, Sushil Kandel strikes, Amith ct & bowled. Dindigul : 35/6

Birat Raya September 19, 20172:57 pm
End of 12th, Sandeep ( 1.0.W.0.0.0 )
Dindigul Dragons: 34/5 ( 12 Overs )
Birat Raya September 19, 20172:55 pm

Amith Satvik is the new man in

Birat Raya September 19, 20172:54 pm

Gone ! Sandeep Lamichhane strikes , Vasudeban 5 caught at Cover by Paras.

Birat Raya September 19, 20172:52 pm
Dindigul Dragons: 33/4 ( 11 Overs )
Md Asif 20
S Vasudevan 5
This over ( Sushil ) 0.0.1.0.0.0
Birat Raya September 19, 20172:48 pm
Dindigul Dragons: 32/4 (10 Ov ) , Tgt : 217
Md Asif 19
S Vasudevan 5
This over ( Lalit ) 0.0.0.0.2.1
Birat Raya September 19, 20172:44 pm
Dindigul Dragons: 29/4 ( 9 Overs )
Md Asif 16
S Vasudevan 5
This over – Sushil Kandel 1.0.4.0.0.0
Birat Raya September 19, 20172:41 pm

Sushil Kandel bowling 9th over.

Birat Raya September 19, 20172:39 pm
Dindigul Dragons: 24/4 ( 8 Overs )
Md Asif 15
S Vasudevan 1
This over – 0.0.0.0.0.0
Sompal : 4-1-15-2
Lalit : 4-2-07-1
Birat Raya September 19, 20172:35 pm
Dindigul Dragons: 24/4 ( 7 Overs )
Md Asif 15
S Vasudevan 1
This over – 0.N.4.4.0.0.0
Birat Raya September 19, 20172:32 pm
Dindigul Dragons: 15/4 ( 6 Overs )
This over of Lalit Bhandari – 0.1.0.0.1.0
Birat Raya September 19, 20172:27 pm
Dindigul Dragons: 13/4 ( 5 Overs )
This over – 0.0.0.1.0.1b
Birat Raya September 19, 20172:25 pm
Dindigul Dragon: 11/4 ( 4 Overs ) , Target : 217
This over – 4.0.0.1.0.0
Birat Raya September 19, 20172:19 pm

Unbelievable ! 4th Gone , Surendar c&b by Sompal , Dindigul Dragons 6/4 ( 3 Overs )

Birat Raya September 19, 20172:14 pm

Drama ! 3rd Wicket for Nepal , Run Out by Sharad/Paras

Birat Raya September 19, 20172:11 pm

Gone another gone this time by Sompal Kami. S Arvind caught behind. 6/2 ( 2.1 ov )

Birat Raya September 19, 20172:10 pm
Wicket ! Lalit Bhandari strikes for Nepal. R Vivek ( 1 ) caught behind
Birat Raya September 19, 20172:06 pm
Dindigul Dragon: 6/0 ( 1 Over )
This over – 2.0.2.1lb.0.1
Birat Raya September 19, 20172:01 pm

2nd Inning begins , Sompal Kami bowling. S Arvind & R Vivek Opening the batting for Dindigul Dragons. Target : 217

Birat Raya September 19, 20171:18 pm
Nepal: 216/8 ( 50 overs )
Basant Regmi : 56* (83)
Sushil Kandel : 1* (01)
This over – 1.1.W.6.1.1
Birat Raya September 19, 20171:15 pm

Huge SIX & Half Century by Basant Regmi , Congratulations !

Birat Raya September 19, 20171:13 pm

OUT ! Sandeep Lamichhane caught at Long Off , Nepal : 208/8 ( 49.3 ov )

Birat Raya September 19, 20171:12 pm
Nepal: 206/7 ( 49 overs )
Basant 48
Sandeep 1
This over – 0.1.1.0.6.2
Birat Raya September 19, 20171:11 pm

Basanta Regmi joins the party, SIX over Long on.

Birat Raya September 19, 20171:09 pm
Nepal: 196/7 ( 48 overs )
Basant Regmi – 39*
Sandeep Lamichhane : 0*
This over wd.1.0.W.wd.2.0.1
Birat Raya September 19, 20171:07 pm
OUT ! Sompal Kami caught at Long on. He scored 66 runs
Birat Raya September 19, 20171:04 pm
Nepal: 190/6 ( 47 Overs )
Basant Regmi 35
Sompal Kami 66
This over – 0.1.1.1.1.wd.wd.1
Birat Raya September 19, 20171:02 pm
100 runs partnership between Sompal & Basant .
Birat Raya September 19, 201712:59 pm
Nepal: 183/6 ( 46 overs )
Basant 32
Sompal 64
This over – 1.0.0.1.2.6
Birat Raya September 19, 201712:58 pm

Another SIX over Long on by Sompal

Birat Raya September 19, 201712:55 pm
Nepal: 173/6 ( 45 overs )
Basant 31
Sompal 55
This over – 1.0.1.1.1.1
Birat Raya September 19, 201712:54 pm
Nepal: 168/6 ( 44 Overs )
Basant 29
Sompal 52
This over – 0.1.0.6.1.0
Birat Raya September 19, 201712:52 pm

Huge Six over long on & Half Century by Sompal Kami .


Birat Raya September 19, 201712:48 pm
Nepal: 160/6 ( 43 overs )
Basant 28
Sompal 45
This over – 1.1.1.0.2.1
Birat Raya September 19, 201712:44 pm
Nepal: 154/6 ( 42 overs )
Basant 24
Sompal 43
This over : 0.2.0.0.0.1
Birat Raya September 19, 201712:43 pm
Nepal: 151/6 ( 41 overs )
Basant 24
Sompal 40
This over – 1.1.wd.0.1.0.1
Birat Raya September 19, 201712:38 pm
Nepal: 146/6 ( 40 Overs )
Basant 22
Sompal 38
0.0.1.1.2.0
Birat Raya September 19, 201712:36 pm
Nepal: 142/6 ( 39 overs )
Basant 21
Sompal 35
This over : 0.0.1.2.0.1
Birat Raya September 19, 201712:31 pm
Nepal: 138/6 ( 38 overs )
Basant 20
Sompal 32
This over – 0.1.wd.1.0.0.0
Birat Raya September 19, 201712:27 pm
Nepal: 135/6 ( 37 Overs )
Basant 19
Sompal 31
This over – 1.1.1.wd2.1.0.0
Birat Raya September 19, 201712:18 pm

Six by Sompal Kami

Birat Raya September 19, 201712:17 pm

Four ! by Basant Regmi

Birat Raya September 19, 201712:14 pm
Nepal: 117/6 in 35
Basant 12
Sompal 23
1.0.1.0.6.0
Birat Raya September 19, 201712:13 pm
Six by Sompal at Deep Mid Wicket !!!
Birat Raya September 19, 201712:06 pm
Nepal: 106/6 ( 32 overs )
Basant 10
Sompal 14
This over – 1.0.0.0.0.0
Birat Raya September 19, 201712:03 pm
Nepal: 105/6 ( 31 Overs )
Basant 9
Sompal 14
This over – 0.1.1.0.1.1
Birat Raya September 19, 201711:59 am
Nepal: 101/6 ( 30 overs )
Basant 7
Sompal 12
This over : 1.0.4.1.0.0
Birat Raya September 19, 201711:58 am

Sompal Hits another boundary at Long off

Birat Raya September 19, 201711:54 am
Nepal: 94/6 ( 28 Overs )
Basant Regmi : 5
Sompal Kami : 7
This over – 0.0.0.1.0.0
Birat Raya September 19, 201711:50 am
Nepal: 93/6 ( 27 Overs )
Basant Regmi : 4*
Sompal Kami : 7*
This over – 0.0.0.2.4.0
Birat Raya September 19, 201711:49 am
Four by Sompal at long on !!!
Birat Raya September 19, 201711:46 am
Nepal: 87/6 ( 26 overs )
Basant 4
Sompal 1
This over : 0.0.0.0.1.1
Birat Raya September 19, 201711:39 am

OUT ! 6th Wicket , Aarif Sheikh ( 21* ) , 4th Wicket by Arvind.

Birat Raya September 19, 201711:36 am
Nepal: 85/5 ( 24 overs )
Basant 3
Aarif 21
This over : 0.3.0.1.0.1
Birat Raya September 19, 201711:35 am
Nepal: 80/5 ( 23 overs )
Basant Regmi : 2*
Aarif Sheikh : 17*
This over – 1.0.0.2.0.0
Birat Raya September 19, 201711:31 am
Nepal: 77/5 ( 22 Overs )
Basant Regmi : 0*
Aarif Sheikh : 16*
This over – 0.0.W.0.0.0
Birat Raya September 19, 201711:27 am

Binod Bhandari departs , he scored just 1 , 5th Wicket for Dindigul Dragons

Birat Raya September 19, 201711:25 am
Nepal: 77/4 ( 21 Overs )
Aarif Sheikh : 16*
Binod Bhandari : 1*
This over : W.0.0.0.0.1
Birat Raya September 19, 201711:21 am

OUT ! Another Wicket for Arvind, Gyanendra Malla caugt at Short Cover. Nepal : 76/4

Birat Raya September 19, 201711:18 am

Aarif hits 2nd boundry at Square Leg

Birat Raya September 19, 201711:17 am
Nepal: 68/3 in 19
Gyanendra 38
Aarif 12
This over – 0.0.0.0.0.0
Birat Raya September 19, 201711:08 am
Drinks Break : Nepal: 68/3 ( 18 Overs )
Gyanendra 38* (49)
Aarif 12* (20)
This over : 0.1.0.0.0.0
Birat Raya September 19, 201711:03 am
Nepal: 67/3 ( 17 Overs )
Gyanendra 38
Aarif 11
This over – 0.0.0.1.1.0
Birat Raya September 19, 201711:02 am

पारस र शरदको विकेट लिने श्रीनाथ अरविन्द भारतीय रास्ट्रिय क्रिकेटर हुन् उनले अन्तिम पटक २०१५ मा दक्षिण अफ्रीका बिरुद्ध भारतको प्रतिनिधित्व गरेका थिए l यस्तै उनि आईपीएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरको लागि खेल्ने गर्छन l

Sreenath Aravind

Birat Raya September 19, 201711:01 am
Nepal: 65/3 ( 16 overs )
Gyanendra 37
Aarif 10
This over : 4.0.1.0.1.1
Birat Raya September 19, 201710:59 am
Gyanendra Malla looks in good touch, FOUR at Deep Mid Wicket.
Birat Raya September 19, 201710:57 am
Nepal: 58/3 ( 15 overs )
Gyanendra Malla : 31
Aarif Sheikh : 9
This over : 1.1.4.1.1.0
Birat Raya September 19, 201710:55 am
1st boundary by Aarif Sheikh ( 7* )
Birat Raya September 19, 201710:54 am
1 Run from 14th over, Nepal: 50/3
Gyanendra 29
Aarif 3
This over – 0.0.0.1.0.0
Birat Raya September 19, 201710:51 am
Nepal: 49/3 ( 13 overs )
Gyanendra Malla 29* ( 1 four , 1 six )
Aarif Sheikh 2*
This over : 1.0.1.0.4.2
Birat Raya September 19, 201710:51 am
Four by Gyanendra Malla ( 29* )
Birat Raya September 19, 201710:47 am
Nepal: 41/3 ( 12 overs )
Gyanendra 22* , Aarif 1*
This over – 0.0.0.0.1.3
Birat Raya September 19, 201710:47 am
Nepal: 37/3 ( 11 overs ) vs Dindigul Dragons
Gyanendra Malla : 19*
Aarif Sheikh : 0*
This over – 0.6.1.0.W.W
Birat Raya September 19, 201710:43 am
OUT ! Paras Khadka departs, 3rd Wicket for Dindigul Dragons
Birat Raya September 19, 201710:41 am
Gone ! Big Wicket for Dindigul Dragons , Sharad Vesawkar ( 1 ) clean bowled by S Arvind.
Birat Raya September 19, 201710:39 am

Big One – SIX !! by Gyanendra Malla over Mid Wicket.

Birat Raya September 19, 201710:37 am
Nepal: 30/1 (10 Over )
Gyanendra Malla 12
Sharad Vesawkar 1
This over : 0.W.0.1.0.1
Birat Raya September 19, 201710:37 am

Sharad Vesawkar is the new batsman for Nepal

Birat Raya September 19, 201710:33 am
1st Wicket ! for Dindigul Dragons, Sagar Pun ( 15 ) departs.
c WK b. M Silambarasan , Nepal : 28/1 ( 9.2 Overs )
Birat Raya September 19, 201710:31 am
1 Run from 9th Over, Nepal: 28/0
Gyanendra 11
Sagar 15
This over – 0.1.0.0.0.0
Birat Raya September 19, 201710:28 am
1 Run from 8th over , Nepal: 27/0
Gyanendra 11
Sagar 14
This over : 0.0.0.0.0.1
Birat Raya September 19, 201710:25 am
Maiden, Nepal: 26/0 ( 7 Over )
Gyanendra 11
Sagar 13
Birat Raya September 19, 201710:21 am
2 Runs from this over , Nepal: 26/0 ( 6 Over )
Gyanendra 11
Sagar 13
This over : 0.0.0.1.1.0
Birat Raya September 19, 201710:16 am
Nepal: 24/0 ( 5 Overs ) vs Dindigul Dragons
Gyanendra 10*
Sagar 12*
This Over – 1.0.1.0.0.1
Birat Raya September 19, 201710:13 am
Nepal: 21/0 ( 4 Over )
Gyanendra 9*
Sagar 10* ( 2 fours )
This over : 0.2.3..4.0.1
Birat Raya September 19, 201710:11 am
2nd Four by Sagar Pun at point region.
Birat Raya September 19, 201710:08 am
Maiden Over – Nepal: 11/0 ( 3 Over )
Gyanendra 4*
Sagar 5*
Birat Raya September 19, 201710:05 am
Nepal: 11/0 ( 2 Over )
Gyanendra Malla : 4*
Sagar Pun : 5*
This over : 0.0.0.wd.4.0.wd.1
Birat Raya September 19, 201710:03 am

Four ! by Sagar Pun towards fine leg.

Birat Raya September 19, 20179:59 am
Nepal: 4/0 ( 1 Over )
Gyanendra Malla 4
Sagar Pun 0
Birat Raya September 19, 20179:48 am

Playing XI of Nepal

1. Paras Khadka (Captain)
2. Gyanendra Malla
3. Sharad Vesawkar
4. Basant Regmi
5. Md. Aarif Sheikhj
6. Sushil Kandel
7. Sompal Kami
8. Lalit Bhandari
9. Sandeep Lamichhane
10. Binod Bhandari (WK)
11. Sagar Pun

Playing XI of Dindigul Dragons
1. S Arvind
2. Pranav Kumar
3. Md. Asif YA
4. Surender G
5. AVR Rathnam
6. R Vivek
7. V Napolean
8. SI Vasudevan
9. Amith Satvik
10. Sudhan Sanjeev
11. M Silambarasan

Birat Raya September 19, 20179:45 am

Nepal won the toss & elected to Bat